Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Pengemarkedsrenter

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – omfatter fem løpetider, fra én uke til seks måneder. Nibor skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner, basert på hva banken vil kreve for utlån til ledende banker som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

Reglene for Nibor fastsettes av Finans Norge, og kalkuleringsagent er Oslo Børs.

Mer informasjon om NIBOR

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average – er et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag (over natten).

Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge, og kalkuleringsagent er Norges Bank.

Mer informasjon om NOWA

Indikative deporenter

Indikative deporenter skal gi en indikasjon av hvor de enkelte bankene mener rentenivået i pengemarkedet ligger i øyeblikket, og rapporteres løpende gjennom dagen.

Det er ikke etablert noe eget regelverk for de indikative deporentene. På fixingtidspunktet for Nibor vil imidlertid panelbankenes Nibor-bidrag være identisk med de indikative deporentene (ask) den enkelte panelbank har liggende inne hos Nibor kalkuleringsagent.

Indikative deporenter, og de gjennomsnitt som beregnes av Oslo Børs, er ikke ment å bli benyttet som referanserenter i avtaler m.m.

Mer informasjon om indikative deporenter