Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Finans Norge

Finans Norge, ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.

Ca 200 finansforetak

Finans Norge er en hovedorganisasjon som representerer finansnæringen i Norge. Finans Norge ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen. Vi representerer mer enn 200 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske markedet og som enten er medlemmer i Sparebankforeningen eller Finansnæringens Hovedorganisasjon.  Foretakene driver finansiell virksomhet av ulik karakter:

 • sparebanker
 • forretningsbanker
 • livsforsikringsselskaper
 • skadeforsikringsselskaper
 • finansieringsforetak
 • fondsforvaltningsselskaper
 • verdipapirforetak
 • finanskonsern

Styrke finansnæringen

Samarbeidsorganisasjonen er etablert for å styrke finansnæringen i Norge. Regelverket for finansnæringen blir stadig mer komplisert og omfattende. Det krever spisskompetanse og et sterkt faglig miljø i næringsorganisasjonene. Finans Norge har om lag 100 medarbeidere med høy kompetanse på ulike fagområder.

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge er fra 1. januar 2013 avtalepart i finansbransjens tariffavtaler som er inngått med Finansforbundet og LO. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO, som omhandler lønns- og arbeidsvilkår for omlag 40 000 ansatte.

Formål

Finans Norge skal arbeide for:

 1. at medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte
 2. like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform
 3. at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området
 4. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt
 5. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet 

FNO Servicekontor

FNO Servicekontor er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter, men med samme styre og ledelse som Finans Norge.

Om "moderorganisasjonene", Sparebankforeningen og FNH