Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Vedtekter for Finans Norge

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. desember 2009,
sist endret på årsmøte 8. april 2014. 

 

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Organisasjonsstruktur, navn

(1) Finans Norge er en forening med to medlemmer, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge (de to moderorganisasjonene).

(2) Navnet Finans Norge (FNO) gjaldt fra 1. januar 2013, da sammenslutningen mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) trådte i kraft. Fra 8. april 2014 er navnet forenklet til Finans Norge. Organisasjonens engelske navn er Finance Norway.

(3) Finans Norge skal fungere i et samvirke med de to moderorganisasjonene og videreføre og videreutvikle virksomhet som tidligere har vært utført av disse og av Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

(4) Som en enhet i den samlede organisasjonsstruktur er også opprettet FNO Servicekontor, se § 1-3 (2).

(5) Med medlemsbedrift forstås i disse vedtektene ethvert foretak og konsern mv. som har medlemskap i en av de to moderorganisasjonene.

§ 1-2 Formål

(1) Finans Norge skal arbeide for å fremme medlemsbedriftenes næringspolitiske interesser og ivareta medlemsbedriftenes interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte. Målet er at medlemsbedriftene skal ha arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte.

(2) I det næringspolitiske arbeidet skal Finans Norge arbeide for:

 1. like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform,
 2. at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området,
 3. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt,
 4. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og 
 5. bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.

(3) I arbeidet som arbeidsgiverforening skal Finans Norge:

 1. inngå tariffavtaler,
 2. søke å opprettholde gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene og deres ansatte, herunder søke å avverge og løse mulige arbeidstvister,
 3.  fremme samarbeid mellom medlemsbedriftene og behandle saker av felles interesser som arbeidsgivere i samsvar med kapittel 6, og
 4. representere finansnæringen nasjonalt og internasjonalt i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. 

§ 1-3 Virksomhet

(1) Finans Norge skal følge nøye med i den økonomiske og samfunnsmessige utvikling og ivareta finansforetakenes og finanskonsernenes felles interesser i kontakt med offentlige myndigheter, andre organisasjoner og massemedia, og representere finansnæringen i internasjonale fora.  Utøvelsen av representasjonsoppgaver tilpasses forholdet til moderorganisasjonene.

(2) I regi av de to moderorganisasjonene er også opprettet FNO Servicekontor, som er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter.

(3) Finans Norge skal forestå sin virksomhetsutøvelse adskilt fra virksomhetsutøvelsen til FNO Servicekontor, og skal medvirke til at arbeidsoppgaver allokeres mellom de to enhetene i samsvar med deres respektive formål og slik at foreningene kan utføre sine arbeidsoppgaver på en mest mulig koordinert og effektiv måte. Virksomhet som arbeidsgiverforening utøves i sin helhet i Finans Norge.

§ 1-4 Prinsippet om kontinuitet

(1) Etableringen av Finans Norge og FNO Servicekontor bygger på prinsippet om kontinuitet i forhold

til kontraktsforhold og virksomhet som overtas fra de to moderorganisasjonene og deres respektive servicekontorer.

(2) Prinsippet om kontinuitet gjelder også i forhold til kontraktsforhold og virksomhet som overtas fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening i forbindelse med integrasjonen av denne virksomheten i Finans Norge.

Kap. 2 Generalforsamlingen

§ 2-1 Generelt

(1) Øverste organ for Finans Norge er generalforsamlingen, som består av de to moderorganisasjonene representert ved styrene.

(2) Innkalling til generalforsamlingen skjer i henhold til lister over styresammensetningen som utarbeides fra hver av de to moderorganisasjonene. Hvis ett eller flere styremedlemmer fra en av moderorganisasjonene har gyldig forfall, innkalles varamedlemmer i henhold til denne organisasjonens vedtekter.

§ 2-2 Møtene og innkallingen

(1) Generalforsamlingen for Finans Norge avholdes normalt to ganger i året, og ellers når hovedstyrets leder eller minst tre av hovedstyrets medlemmer forlanger det.

(2) På generalforsamlingen i vårsesjonen (årsmøtet) behandles organisasjonens årsregnskap og hovedstyrets beretning, og det foretas valg til hovedstyret. På generalforsamlingen i høstsesjonen behandles budsjettet og prinsipper for kostnadsfordeling, og det foretas nødvendige suppleringsvalg
til hovedstyret. Årsmøtet kan gi hovedstyret fullmakt etter § 2-5 til å beslutte at det ikke skal avholdes generalforsamling i høstsesjonen.

(3) Nærmere tid og sted for generalforsamlingen fastsettes av hovedstyret. Generalforsamling skal innkalles med minst 14 dagers frist. Saksliste sendes samtidig med innkallingen.

§ 2-3 Sakene og behandlingen

(1) Generalforsamlingen for Finans Norge ledes av hovedstyrets leder, eller ved dennes forfall nestleder. Lederen skal under møtene normalt fremlegge en oversikt over organisasjonens virksomhet siden forrige møte. Det skal føres møteprotokoll.

(2) Valg til hovedstyret gjennomføres på grunnlag av forslag fra valgkomiteene i moderorganisasjonene. De to valgkomiteene samordner sine forslag så langt dette er hensiktsmessig.

(3) Alle andre beslutningssaker som legges frem for generalforsamlingen skal være behandlet på forhånd i hovedstyret.

(4) Også saker som ikke er ført opp på sakslisten kan drøftes, men kan ikke gjøres til gjenstand for bindende beslutning. Generalforsamlingens medlemmer skal så vidt mulig underrettes på forhånd om saker som vil bli tatt opp utenfor sakslisten.

§ 2-4 Avstemningsregler

(1) Ved avstemning på generalforsamlingen for Finans Norge har hver møtende representant en stemme med lik vekt, hvis ikke annet følger av bestemmelsene i annet til femte ledd nedenfor. Avgjørelsene treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) Representanter for foretak som ikke deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, kan ikke delta ved behandlingen av arbeidsgiversaker. Tilsvarende gjelder for representanter for foretak som ikke deltar i organisasjonens næringspolitiske arbeid.

(3) I saker som gjelder bevilgningsmessige spørsmål, herunder regnskap og budsjett, har hver møtende representant en stemme som vektes ut fra den andel av kostnadene til Finans Norge som dekkes av vedkommende moderorganisasjon. Representantene fra hver av de to moderorganisasjonene har seg imellom samme stemmevekt. For gyldig beslutning i disse sakene kreves det tilslutning fra minst halvparten av de som avgir stemmer og fra minst 2/3 av den samlede avgitte stemmevekt.

(4) I saker om bevilgningsmessige spørsmål (herunder regnskap og budsjett) som bare gjelder virksomheten som arbeidsgiverforening, har hver møtende representant stemmerett i henhold til antall ansatte i vedkommende medlemsbedrift, jfr. § 1-1 (5).

(5) I saker om vedtektsendringer gjelder avstemningsreglene i § 8-1.

§ 2-5 Forenklet møtestruktur

(1) Generalforsamlingen for Finans Norge kan med virkning for ett år overlate til hovedstyret å beslutte at det ikke avholdes generalforsamling i høstsesjonen og gi hovedstyret fullmakt til å treffe vedtak om budsjett og prinsipper for kostnadsfordeling etter § 7-2.

Kap. 3 Hovedstyret

§ 3-1 Generelt

(1) Hovedstyret for Finans Norge leder organisasjonens virksomhet og har ansvaret for å sette generalforsamlingens beslutninger ut i livet.

(2) For virksomheten som arbeidsgiverforening gjelder også reglene i kapitel 6.

§ 3-2 Hovedstyrets sammensetning

(1) Hovedstyret består av tretten medlemmer med seks varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen blant generalforsamlingens medlemmer.

(2) Valgbar til hovedstyret er bare de øverste administrative lederne i medlemsbedriftene, jfr. § 1-1 (5).
I spesielle tilfeller kan generalforsamlingen midlertidig oppnevne en konstituert administrativ leder, under forutsetning av at vedkommende viker sete til fordel for den som senere ansettes som fast administrativ leder. For medlemsbedrift som er filial av utenlandsk foretak, oppnevnes normalt øverste administrative leder av den norske virksomheten.

(3) Hovedstyret skal til enhver tid være representativt for medlemsmassen i de to moderorganisasjonene sett under ett. Det skal ved valg til hovedstyret også tilstrebes en tilfredsstillende rotasjon mellom de enkelte foretak, konsern og samarbeidende grupperinger. Det skal videre tilstrebes balanse med hensyn til representasjon fra foretak av forskjellig størrelse og karakter.

(4) Samme medlemsbedrift, jfr. § 1-1 (5), kan bare ha ett medlem eller varamedlem i hovedstyret.

(5) Varamedlemmer velges i to puljer, for å erstatte medlemmer fra hver av de to moderorganisasjonene. Innenfor de to puljene innkalles varamedlemmene i den rekkefølge de er valgt.

§ 3-3 Medlemmenes funksjonstid

(1) Hovedstyrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Ingen kan ha mer enn 2 års sammenhengende funksjonstid som leder eller nestleder. Funksjonstid i det ene verv teller ikke med ved beregningen av lengste funksjonstid for det annet.

(2) Hovedstyrets øvrige medlemmer samt varamedlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.

(3) Et medlem eller varamedlem trer ut av hovedstyret hvis vedkommende ikke lenger er øverste administrative leder for den medlemsbedrift han er valgt fra, jfr. § 1-1 (5).

(4) Når et medlem trer ut under funksjonstiden, trer første varamedlem fra vedkommende pulje inn i hovedstyret inntil det er gjennomført nyvalg eller suppleringsvalg.

(5) Hvis det er lederen eller nestlederen som trer ut, skal generalforsamlingen ved første anledning velge ny leder og/eller nestleder blant hovedstyrets medlemmer. Hovedstyret kan også i andre tilfeller tilrå at det avholdes suppleringsvalg på første generalforsamling.

§ 3-4 Hovedstyremøtene. Innkalling og medlemsvarsling

(1) Hovedstyret for Finans Norge holder møter når lederen finner det nødvendig eller minst to medlemmer av hovedstyret anmoder om det, dog minst fire ganger årlig.

(2) Møtene ledes av lederen, eller ved dennes forfall nestlederen. Det skal føres møteprotokoll.

(3) Alle saker som legges frem for hovedstyret skal som hovedregel sendes ut før møtet til alle de administrative lederne for medlemsbedriftene. Prinsippet i § 3-7 (2) gjelder tilsvarende.  Det enkelte foretak kan gi uttrykk for sin mening om saken overfor administrasjonen, som har plikt til å legge synspunktene frem for hovedstyret.

(4) Hovedtillitsvalgt for de ansatte i organisasjonen har møte- og talerett i administrative saker, men deltar ikke i saker innenfor arbeidsgiverområdet. 

§ 3-5 Vedtak, avstemningsregler

(1) For at gyldig beslutning skal kunne fattes av hovedstyret, må minst syv medlemmer være til stede.
I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) Beslutning i hovedstyret kan også treffes på grunnlag av skriftlig behandling eller ved telefon-/videokonferanse, når alle medlemmene er enig i den beslutning som treffes. En sak som er avgjort som nevnt skal forelegges og protokolleres på førstkommende hovedstyremøte.

(3) Medlem som representerer foretak som ikke deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, kan ikke delta ved behandlingen av arbeidsgiversaker. Tilsvarende gjelder for hovedstyremedlem som representerer foretak som ikke deltar i organisasjonens næringspolitiske samarbeid.

§ 3-6 Saker som kan kreves forelagt moderorganisasjonene for behandling

(1) I samsvar med retningslinjer nedfelt i samarbeidsavtale mellom de to moderorganisasjonene kan saker kreves forelagt moderorganisasjonene for behandling.

§ 3-7 Informasjon om hovedstyrets forhandlinger

(1) Protokoll fra hovedstyrets møter skal som hovedregel gjøres kjent for alle medlemsbedriftene, jfr.
§ 1-1 (5).

(2) For medlemsbedrift som bare deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, eller bare på det næringspolitiske området, skal informasjonstilgangen begrenses tilsvarende.

Kap. 4 Bransjestyrer og fagutvalg

§ 4-1 Bransjestyrer

(1) Til ivaretakelse av bransjeinteresser innenfor deler av organisasjonens samlede fagområde oppnevner hovedstyret følgende bransjestyrer:

 • Bransjestyre bank og kapitalmarked
 • Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur
 • Bransjestyre liv og pensjon
 • Bransjestyre risiko og skade

(2) Det enkelte bransjestyre skal ha minst åtte medlemmer som alle oppnevnes for 2 år. Ved oppnevnelsen skal hovedstyret påse at bransjestyret blir representativt for de medlemsbedrifter som er aktive innenfor vedkommende forretningsområde. Det skal tilstrebes en tilfredsstillende rotasjon mellom bedriftene samt balanse med hensyn til representasjon av bedrifter og konsern av forskjellig størrelse og karakter.

(3) Bransjestyrene har beslutningsmyndighet innenfor de rammer som fastsettes av hovedstyret, og har ellers en rådgivende funksjon. Nærmere bestemmelser om bransjestyrenes oppgaver og aktiviteter inntas i mandater som vedtas av hovedstyret.

§ 4-2 Hovedutvalg

(1) Til å behandle faglig-politiske spørsmål av generell karakter oppnevner hovedstyret følgende hovedutvalg:

 • Hovedutvalg arbeidsgiver
 • Juridisk hovedutvalg

(2) Hovedutvalgene skal være rådgivende i arbeidet med saker som behandles i styret, bransjestyrene og administrasjonen.  Nærmere bestemmelser om hovedutvalgenes oppgaver og aktiviteter inntas i mandater som vedtas av hovedstyret.

§ 4-3 Fagutvalg

(1) Fagutvalg kan etter behov oppnevnes av administrasjonen i samråd med vedkommende bransjestyre og/eller hovedutvalg.

§ 4-4 Prosjektstyrer

(1) Til styring og kontroll av prosjektfinansierte fellesoppgaver og andre avgrensede fellesoppgaver av teknisk art, kan det enkelte bransjestyre oppnevne egne prosjektstyrer. Prosjektstyrene rapporterer til administrasjonen som forbereder sakene for bransjestyret.

§ 4-5 Utvalgsstruktur og retningslinjer

(1) Hovedstyret vedtar overordnet modell for utvalgsstrukturen i Finans Norge samt tilhørende retningslinjer om arbeidet i utvalgene og utvalgenes arbeidsmåte. Retningslinjene skal omfatte alle utvalgsnivåer under Hovedstyret. 

Kap. 5 Virksomhetens utøvelse

§ 5-1 Administrasjon for Finans Norge

(1) Finans Norge har sitt kontor i Oslo.

(2) Administrerende direktør ansettes av hovedstyret. Viseadministrerende direktør ansettes av administrerende direktør i samråd med hovedstyret. I begge tilfeller skjer ansettelsen i forståelse med moderorganisasjonenes styrer.

(3) Administrerende direktør har det daglige ansvar for organisasjonens faglige og administrative ledelse og representerer organisasjonen i henhold til retningslinjer gitt av hovedstyret.

(4) Administrasjonen forbereder alle saker som skal behandles av generalforsamlingen, hovedstyret og andre styrer og utvalg, og utgjør bindeleddet mellom alle disse.

§ 5-2 Forpliktende underskrift

(1) Hovedstyrets leder eller nestleder forplikter Finans Norge med sin underskrift.

(2) Administrerende direktør forplikter Finans Norge i saker som hører under den daglige ledelse.

§ 5-3 Innhenting av opplysninger

(1) Finans Norge kan innhente opplysninger fra medlemsbedriftene, jf § 1-1 (5), i den grad dette er nødvendig for organisasjonens virksomhet. Se også § 6-4 om opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår. 

§ 5-4 Taushetsplikt

(1) Tillits- og tjenestemenn i Finans Norge samt revisor har taushetsplikt om det som de i stillings medfør får kjennskap til om medlembedriftenes forhold.

Kap. 6 Virksomhet som arbeidsgiverforening

§ 6-1 Generell oppfølgning, råd og bistand

(1) Finans Norge skal behandle arbeidsgiversaker av felles interesse og ivareta medlemsbedriftenes interesser blant annet i forhold til offentlige myndigheter.

(2) For å ivareta oppgavene nevnt i § 1-2 (3) skal Finans Norge gi medlemsbedriftene råd og bistand angående lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte.

(3) Reglene i dette kapittel gjelder for de medlemsbedrifter som deltar i organisasjonens virksomhet som arbeidsgiverforening.

§ 6-2 Inngåelse av tariffavtale

(1) Forslag til tariffavtale mellom Finans Norge som arbeidsgiverforening og de organisasjoner som representerer ansatte i medlemsbedriftene, kan sendes medlemsbedriftene til uttalelse. Dette gjelder bare de medlemsbedrifter som omfattes av den. 

(2) Den endelige avgjørelse tilligger hovedstyret.  Hovedstyret kan innenfor angitte rammer delegere myndighet til administrerende direktør.

§ 6-3 Forhandlinger og konflikter

(1) Medlemsbedriftene kan kreve bistand fra Finans Norge til løsning av tvister mellom medlemsbedriftene og deres ansatte.

(2) Medlemsbedriftene kan ikke oppta forhandlinger med fagforbund eller deres underavdelinger med mindre slike forhandlinger er hjemlet i tariffavtale eller Finans Norge har gitt sitt samtykke.

 (3) Medlemsbedriftene er forpliktet til å overholde inngåtte tariffavtaler, både i forhold til de ansatte og øvrige medlemmer i Finans Norge. Medlemsbedriftene skal heller ikke opptre på en slik måte at det skader organisasjonens tariffarbeid.

(4) Medlemsbedriftene er forpliktet til å opptre lojalt mot hverandre under konflikter, og må ikke under eventuell konflikt hos andre medlemmer søke å tilvende seg disse medlemsbedrifters kunder eller ansatte, eller søke å oppnå fordeler på bekostning av medlemsbedrifter som er i konflikt.

(5) Beslutning om lockout kan bare fattes av hovedstyret. Før det treffes slik beslutning skal alle medlemsbedrifter, jfr. § 1-1 (5), være varslet og gitt rimelig frist til å uttale seg. Beslutning om lockout krever 2/3 flertall i hovedstyret.

(6) Dersom tariffmotparten har foretatt en begrenset plassoppsigelse, kan hovedstyret beslutte lockout uavhengig av bestemmelsen i nr. 5.

§ 6-4 Medlemsbedriftenes opplysningsplikt.

(1) Medlemsbedriftene har, etter anmodning fra Finans Norge, plikt til å sende inn opplysninger over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Se også § 5-3.

§ 6-5 Organisasjonsfrihet

(1) I tariffavtaler som inngås mellom Finans Norge og de organisasjoner som representerer de ansatte i medlemsbedriftene må det ikke tas inn bestemmelser som medfører innskrenkning i medlemsbedriftenes rett til å ansette arbeidstakere uansett om de er tilknyttet noen arbeidstakerorganisasjon eller ikke, og uansett hvilken organisasjon de ellers måtte være tilsluttet.

(2) Samme regel gjelder i tariffavtaler som inngås mellom ledelse og tillitsvalgte i den enkelte medlemsbedrift.    

Kap. 7 Økonomi

§ 7-1 Finansieringsstruktur 

(1) Finans Norge inndekker sine utgifter gjennom innbetaling av kontingent fra de to moderorganisasjonene, hvor det skilles mellom

 • deltagelse i Finans Norges næringspolitiske samarbeid og
 • deltagelse i Finans Norges arbeidsgiversamarbeid.

(2) Hovedstyret skal påse at det til enhver tid eksisterer en egnet oversikt over organisasjonens totale aktiviteter og hvordan de enkelte aktiviteter er organisert med hensyn til finansiering samt styring og kontroll.

(3) I spørsmål som gjelder organisasjonens deltakelse innenfor aktivitetsområder som bare berører visse kategorier av finansforetak, skal det legges behørig vekt på disse foretakenes oppfatning, slik den kommer til uttrykk gjennom det relevante bransjestyret.

§ 7-2 Budsjett. Innkreving

(1) Hovedstyrets forslag til budsjett for Finans Norge og prinsipper for kostnadsfordeling mellom de to moderorganisasjonene skal forelegges styrene i moderorganisasjonene til uttalelse. Saken fremlegges for generalforsamlingen i Finans Norge til vedtagelse, med mindre beslutningsmyndigheten er overlatt til hovedstyret etter § 2-5.

(2) Innbetalinger av kontingent skjer i løpet av januar i budsjettåret.

§ 7-3 Regnskap

(1) Regnskap for Finans Norge gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisjonen. Regnskapet, sammen med hovedstyrets innstilling og innberetning fra revisor, fremlegges for generalforsamlingen til godkjennelse senest innen utgangen av juni.

§ 7-4 Revisor

(1) Generalforsamlingen for Finans Norge velger en statsautorisert revisor som skal føre kontroll med bokføringen og organisasjonens økonomiske disposisjoner. 

Kap. 8 Vedtektsendringer. Oppløsning

§ 8-1 Vedtektsendringer, krav til gyldig beslutning

(1) Forslag fra hovedstyret til endringer i vedtektene for Finans Norge skal forelegges for de to moderorganisasjonene før det fremlegges til avgjørelse på generalforsamling.

(2) Ved avstemninger på generalforsamling i saker om vedtektsendringer gjelder reglene i § 2-4 (3) foran, dog slik at det for gyldig beslutning kreves tilslutning fra minst 2/3 både av de som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.

(3) Hvis den foreslåtte vedtektsendring gjelder organisasjonens formål eller beslutning om oppløsning av Finans Norge, kreves tilslutning fra minst 3/4 av de som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.

§ 8-2 Oppløsning, disponering over gjenværende midler

(1) Ved oppløsning av Finans Norge skal organisasjonens gjenværende midler etter hovedstyrets nærmere beslutning tilfalle formål som nevnt i § 1-2.

(2) Ved oppløsning i forbindelse med omorganisering/omdanning kan hovedstyret beslutte at midlene skal tilfalle den juridiske enheten som helt eller delvis viderefører virksomheten i Finans Norge, jfr. § 1-2, forutsatt at denne enheten i sine vedtekter har tilsvarende bestemmelse som denne.