Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Lovforslag om gjennomføring av Solvens II

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, skal etter planen tre i kraft 1. januar 2013. Finanstilsynet har nå oversendt lovforslag og høringsnotat om gjennomføringen av Solvens II i norsk rett til Finansdepartementet.

I oversendelsesbrevet gis en oppsummering med en generell oversikt over lovforslaget og høringsnotatet, samt en utfyllende omtale av problemstillinger som etter Finanstilsynets vurdering er relevante for gjennomføringen av Solvens II i Norge.

Nasjonal handlefrihet

Finanstilsynet har lagt særlig vekt på spørsmål hvor det er nasjonal handlefrihet og som dermed omfatter mer enn den rene lovtekniske gjennomføringen.

Høringsnotatet inneholder en detaljert fremstilling av lovtekniske forhold, med omtale av enkeltbestemmelser i Solvens II-direktivet og gjeldende regelverk samt merknader til lovforslaget.

Finanstilsynets høringsnotat