Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Nye makrovirkemidler må brukes med varsomhet

Norsk kapitalkravregulering, også ny makroregulering, må følge kommende EU-regler, mener FNO. Myndighetene må være varsomme med bruk av nye virkemidler som søker å virke motsyklisk. Tiltak som en ikke har erfaring med kan lett virke med feil styrke eller til feil tid. Ansvaret for nye virkemidler bør legges til Finanstilsynet. Det skriver FNO i en høringsuttalelse om makroovervåking av finansvirksomheten i Norge.

Finansdepartementet oppnevnte høsten 2011 en arbeidsgruppe for å utrede hvordan makroovervåking med nye typer virkemidler bør innrettes. Gruppens utredning inneholder blant annet forslag om hvordan beslutninger om et motsyklisk kapitalbufferkrav skal organiseres.

Begrenset rom for særnorsk regulering

FNO har tidligere uttrykt støtte til den pågående internasjonale kapitalkravreformen, Basel III, med formål å gjøre det finansielle system mer robust. Gjennomføringen av reformen i Europa (CRD IV) forutsetter harmoniserte nasjonale regler for å sikre like konkurranseforhold. Norge vil være forpliktet til å følge kommende EU-regler. Også hensynet til konkurranseevne og sammenlignbarhet tilsier at nasjonale særløsninger bør unngås. FNO støtter et nordisk samarbeid om makrotilsyn og makroregulering.

Må anvendes med varsomhet

Regulatoriske tiltak som søker å virke motsyklisk innebærer risiko for at tiltakene virker for sterkt eller til feil tid. Dette tilsier varsomhet, spesielt inntil en har tilstrekkelig erfaring og kompetanse. Det må også sikres at tilleggskrav basert på tilsynet med den enkelte institusjon (Pilar 2-krav) ikke overlapper krav til nye kapitalbuffere.

FNO er tilfreds med at arbeidsgruppen nå ikke foreslår innføring av andre mulige makrotiltak. Tiltakene vil kreve langt mer omfattende analyser før de eventuelt vurderes tatt i bruk.

FNO peker på at arbeidsgruppen tar opp risiko knyttet til bankenes økende bruk av kortsiktig markedsfinansiering, men ikke den systemrisiko som ligger i avhengigheten av utenlandsk finansiering. Denne avhengigheten gjør Norge utsatt for smitte av finansiell ustabilitet fra utlandet, og skyldes i hovedsak at staten plasserer sitt spareoverskudd i utlandet. Problemstillingen bør utredes selv om det ikke finnes en enkel løsning.

Motsyklisk bufferkrav bør besluttes av Finanstilsynet

Motsyklisk kapitalbuffer må, som forutsatt i den internasjonale kapitalkravreformen, benyttes til å styrke finansinstitusjonenes tapsbærende evne. Bufferkravet skal ikke benyttes som generelt aktivitetsregulerende virkemiddel. Nivået på den motsykliske bufferen bør etter FNOs syn fastsettes av Finanstilsynet, etter råd fra sentralbanken. Dette for å sikre et fortsatt konsistent og helhetlig tilsyn. FNO er her på linje med arbeidsgruppens mindretall.