Nyheter

Årsrapport fra Finansnæringens autorisasjonsordninger

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1. januar 2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS.  Rapporten på www.finaut.no

Markert fall i utlånsrenter ga lavere utlånsmargin

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 1. kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2015. Dette er i samsvar med fersk rentestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at renten på nye boliglån i banker og kredittforetak falt 0,46 prosentpoeng i årets to første måneder. 

Vi søker økonom

Finans Norge søker økonom til enhet for samfunnsøkonomi og kapitalmarked. Enheten jobber med finansiell stabilitet, finansregulering, makroovervåking, kapitalmarkeder og analyser.

God og harmonisert regulering blir stadig viktigere

– Det er ikke stor uenighet om de utfordringene Finanstilsynet presenterer i Finansielt Utsyn 2015. Gjeldsvekst og boligpriser er en del av dette bildet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Utfordringene knyttet til utformingen av...

Bilde av Idar Kreutzer

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er publisert. Vedtakelse av ny finansforetakslov, forskriftsfesting og innskjerping av retningslinjer for boliglån, samt norsk gjennomføring av Solvens II–kravene for forsikring er bare noen av sakene som er omtalt. 

Over en halv million pensjonister har inntatt nettbanken

7 av 10 alderspensjonister er nå nettbankbrukere, en økning på 11 prosentpoeng siden i fjor. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2015. Nettbanken foretrekkes klart foran mobilbank blant de eldste. Det er færre eldre som sier de bruker mobilbank nå i forhold...

Bilde av eldre kvinne med pc

Behov for ny ytelsespensjon?

28. april avgir Banklovkommisjonen sin innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon – og allerede 29 . april inviterer Forsikringsforeningen til møte om hovedtrekkene i innstillingen og får reaksjoner fra forsikringsnæringen og representanter for partene i arbeidslivet. 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Et nytt nummer av Sparebankbladet er ute. Denne gangen er bladet i hovedsak viet til de viktige temaene som ble belyst på Finansnæringens Dag 24. mars. Blant annet kan du lese statsministerens tanker om fremtidens Norge. Sjekk selv på Sparebankbladet.no

Bilde av statsminister Erna Solberg

Lønnsoppgjøret starter 21. april

Lønnsoppgjøret i finans starter 21. april. Dagene 21. – 24. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO-forbundene Handel og Kontor og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).

Endringer i arbeidsmiljøloven

Her er endringene i arbeidsmiljøloven som er vedtatt av Stortinget. Det er ennå ikke avklart når endringene trer i kraft. Det blir utvidet adgang til midlertidig ansettelse og mer fleksible arbeidstidsregler.

Sterk vekst i kortbruk i mars

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det ble handlet for 46,7 milliarder kroner i mars, en vekst på 9,8 prosent sammenlignet med mars i fjor. Totalt ble det utført 136,8 millioner kortkjøp, en økning på 8,9 prosent.

Ny finansforetakslov trer i kraft

Etter nesten et kvart århundre i støpeskjeen er en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) nå endelig vedtatt. Loven vil tre i kraft 1. januar 2016 og alle banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak har da ett år til å implementere endringene i virksomheten. 

Viktig næring for norsk økonomi

Finansnæringen er med sine 50 000 ansatte, ni prosent av verdiskapningen i markedsrettet næringsliv og 15-30 prosent av all selskapsskatt utenom olje og gass en viktig næring for norsk økonomi, fremgår det av Finansmarkedsmeldingen som finansminister Siv...

Siv Jensen på talerstolen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Kilian Munch

Ny markedsstatistikk i livsforsikring

Finans Norges markedsstatistikk viser at selskapenes forsikringsforpliktelser totalt er 1 037 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Av dette utgjør 442 milliarder kroner kommunal kollektiv pensjon og 472 milliarder kroner privat kollektiv pensjon. 

Norges mest verdiskapende næring

Finansnæringen har passert oljenæringen som Norges mest verdiskapende næring. Det må bli slutt på å se finansnæringen som pengeflytting og infrastruktur. Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professo...

Bilde av Torger Reve
– Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professor Torger Reve

– Et viktig faktagrunnlag for debatten

I forbindelse med fremleggelse av rapporten "Norges nye vekstnæring” onsdag 8. april ga Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer Finansforbundet honnør for å ha igangsatt et omfattende og viktig arbeid. – Finansnæringen oppfattes ofte kun som nødvendig...

Bilde av Idar Kreutzer

Vil språkvaske pensjon

– Pensjon er blitt mye viktigere å ta stilling til for den enkelte. De valgene man gjør eller unnlater å gjøre i dag vil ha store konsekvenser i fremtiden. Bedre terminologi og enklere språk kan bidra til høyere forbrukerkunnskap og bedre valg, sier...

Bilde av graf
53 prosent forveksler ytelse med innskuddspensjon

Unge på sparetoppen

Unge mellom 17 og 24 år økte sin banksparing med 46 prosent i perioden 2008-2013, viser tall fra SSB. Boligsparing for ungdom (BSU) er mye av forklaringen på den sterke spareveksten. – Vi tror denne sparetrenden blant de unge vil fortsette, sier Jan Erik...

Bilde av sparegris

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,6 prosent i januar til 5,4 prosent i februar. Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene bidro til å trekke ned, mens husholdningenes gjeldsvekst forble uendret. 

Riktig beslutning av Finansdepartementet

Finansdepartementet besluttet 27.3.15 at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet holdes uendret på 1 prosent fra 30.6.15, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet anbefalte at kravet bør økes til 1½ prosent med virkning fra 31.3.16.

Stor interesse rundt Økonomilappen.no

PRESSEMELDING: På to uker har over 20 000 besøkt den nye web-appen Økonomilappen.no for å lære mer om personlig økonomi. – Økonomilappen.no møter et behov og oppleves som nyttig, mener forbrukerminister Solveig Horne. 

Bilde av logoen til økonomilappen