Nyheter

Kan bli gjeldsslaver på livstid

Hvert eneste år er mer enn 500 biler uten forsikring involvert i ulykker.– Det finnes egentlig ingen grense for hvor store erstatningsbeløpene kan bli, sier Roger Stenseth, fagdirektør i  Trafikkforsikringsforeningen, TFF .

Bilde av bulket bil
OVer 100.000 mangler lovpålagt bilforsikring

Europeiske retningslinjer om finansielle rådgivere

Finans Norge er enig med ESMA, den europeiske tilsynsmyndigheten for verdipapir- og markeder, i at det er viktig å sikre at finansielle rådgivere har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. ESMA utarbeider nå retningslinjer som skal regulere dette. Finans Norges høringssvar.

Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

En ny forskrift gir bemanningsforetak som har egen tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. 

Ny rekord i kortbruk

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at det aldri tidligere er gjennomført så mange kortkjøp som i løpet av juni i år. Denne måneden ble det utført mer enn 150,1 millioner kortkjøp, en økning på 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av juni handlet vi med betalingskortene for 54,9 milliarder kroner, en vekst på 9,2 prosent.

BSU-rekord i årets tre første måneder

Økningen i Boligsparing for ungdom – BSU – var rekordhøy i årets tre første måneder. En vekst på 1,6 milliarder kroner er drøyt 600 millioner kroner mer enn i samme periode året før, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Bilde av penger

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,7 til 5,9 prosent. Det var klar oppgang i gjeldsveksten til både husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Norsk Pensjon også med statlig pensjon

Statens pensjonskasse (SPK) leverer nå data til Norsk Pensjon. Det samme vil KLP gjøre rett over ferien. Norskpensjon.no er nå pensjonsportalen som gir deg den mest omfattende informasjonen om pensjonsrettigheter.

Dag Vidar Bautz og Ola Narmo. Foto.
Daglig leder Dag Vidar Bautz og teknisk portalansvarlig Ola Narmo er glad for avtalen med Statens pensjonskasse.

Viktig med harmoniserte pilar 2-krav

Finans Norge mener det er positivt at Finanstilsynet vil vurdere tilpasninger i rammene for norsk praktisering av pilar 2-krav i lys av utviklingen i regulering og praksis i EU. 

Finanstilsynet om uvektet kjernekapitalkrav

Finanstilsynet offentliggjorde fredag 26. juni sin vurdering av Finansdepartementets utredningsoppdrag om uvektet kjernekapitalkrav. Finans Norge mener forslaget om harmonisert innføring er positivt, men at kravet må differensieres.

Autorisasjon skal sikre god rådgivning

– Kundens interesse skal alltid gå foran rådgiverens og bedriftens interesser, sier daglig leder Siv Seglem i Finansnæringens autorisasjonsordninger, i en kommentar til Nettavisen-saken om finansrådgiveren som føler seg presset av sin arbeidsgiver til å sel...

Bilde av en rådgivningssituasjon

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er klart. Nye lovforslag på finansområdet, samt nye vedtatte forskrifter om bl.a. boliglån og utkontraktering er noen av sakene du kan lese mer om. Det er også artikler om EU-relatert regelverk som Solvens II, Mifid II og vedtakelsen av nytt hvitvaskingsdirektiv.

Frykter båtulykker

Finans Norge frykter alvorlige båtulykker også i sommer. I fjor ble det utbetalt rekordhøye erstatninger etter båtskader og ulykker, viser tall fra forsikringsselskapene.

Båt i fart. foto.
Båtene er blitt raskere, dyrere og større.

Unødvendig forslag om tjenestepensjon

Finans Norge mener Banklovkommisjonens forslag om enda en ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i privat sektor er unødvendig, og ikke bør fremmes for Stortinget. 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Grønn omstilling med Idar Kreutzer, rådgivning i bankkontorer øker, den digitale revolusjonen, bank og forsikring for jernbanefolk og sparebank med egen fyrstasjon. Det er noen av sakene i det nye nummeret av Sparebankbladet. Gå til Sparebankbladet.no

Forsiden Sparebankbladet. Foto.

Ny lov om fastsettelse av referanserenter

Nibor skal underlegges offentlig regulering og tilsyn. Det foreslår Finansdepartementet i et nytt lovforslag om fastsettelse av referanserenter. Flere andre lover på finansmarkedsområdet foreslås endret.

Rentekutt fra Norges Bank

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent. Ifølge sentralbanken har utviklingen i norsk økonomi vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover har svekket seg noe. Det åpnes derfor for et ytterligere...

Bilde av Norges Banks hovedinngang

Uenig i økt kapitalbufferkrav

Finansdepartementet har i dag besluttet å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 til 1,5 prosent fra 30 juni neste år.  Finans Norge mener kravet er for strengt sammenliknet med risikoen det skal dekke. 

Globalt forsikringssamarbeid til støtte for bærekraftig utvikling

Forsikringsselskaper fra hele verden har gått sammen i FN-regi for å styrke forsikringsnæringens samlede innsats for en grønnere framtid. De deltagende selskaper står for 20 prosent av premievolumet globalt og har 14 billioner dollar i forvaltningskapital.

Flom i utviklingsland. Foto.
Forsikringsnæringen presenterer oversikt over global klimarisiko.

Forbrukerrådet bør omorganiseres

Det er uryddig at Forbrukerrådet, som er partsrepresentant i flere saker, skal opptre som et myndighetsorgan med nødvendig nøytralitet og objektivitet i andre sammenhenger. Det skriver Finans Norge i en høringsuttalelse om det statlige forbrukerapparatet.

Kreutzer skal utrede grønn konkurransekraft

Idar Kreutzer har sammen med tidligere EU-kommisær for klima og tidligere dansk miljøvernminister Connie Hedegaard fått i oppdrag av regjeringen å utrede hvordan Norges grønne konkurransekraft kan utvikles i lys av omstillingsbehovene i norsk økonomi fram m...

Idar Kreutzer. Foto.
Regjeringen har oppnevnt Idar Kreutzer til å utrede grønn konkurransekraft.

Fornuftig å stimulere til økt boligbygging

Regjeringen la mandag fram strategi for boligmarkedet og forskriftsfesting av krav til boliglån. – Det er positivt at regjeringen iverksetter tiltak som gjør det enklere, raskere og billigere å bygge bolig, sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar ti...

Byggeplass. Foto.
Tiltak som gjør det enklere, raskere og billigere å bygge er positivt.

Personlig økonomi inn i skolen

Ludvigsen-utvalget la i dag fram sin innstilling om fremtidens skole, og foreslår å styrke undervisningen om personlig økonomi og forbruk. Svært positive signaler, mener adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Skoleklasse. Foto
Utvalg går inn for mer undervisning om personlig økonomi i skolen

Presentasjoner fra digitaliseringskonferansen

Presentasjonene fra digitaliseringskonferansen 10. juni er tilgjengelige på konferansens side hos TU. Nesten 250 personer deltok på konferansen. Presentasjonene finner du hos Teknisk Ukeblad (TU)

Svak vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i løpet av mai ble utført 138,3 millioner kortkjøp, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av denne måneden handlet vi med betalingskortene for 49,4 milliarder kroner, en vekst på 2,2 prosent.