Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Spørreundersøkelser

Finans Norge gjennomfører jevnlig flere undersøkelser. Her publiseres resultatene løpende.

Finansbarometeret

Norsk Finansbarometer er en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Finans Norge. Finansbarometeret omfatter ca 1200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre.  Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor skadeforsikring og livsforsikring.

Dagligbankundersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen har blitt gjennomført hvert år fra år 2000. Undersøkelsen kartlegger kundenes bruk av ulike kanaler som nettbank, telefon/mobil, filial og sosiale medier. Flere temaer har også vært berørt, blant annet kortbetalinger, kontantuttak, netthandel og omdømme. Fra 2014 kjøres Dagligbankundersøkelsen som en ren kanalundersøkelse og tidspunktet endres fra månedskiftet januar/februar til mars.
 
Dagligbankkundersøkelsen er en Omnibus som gjennomføres over telefon. Det landsrepresentative utvalget består av ca 1.000 personer i alderen 15 år +. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup.

Forventningsbarometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av TNS Gallup og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og TNS Gallup. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Husholdningsundersøkelsen

Finans Norge gjennomfører årlig en husholdningsundersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen kan variere i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger.