Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Nye kapital- og likviditetskrav i Basel III

Informasjonssider om arbeidet med Basel III og nye kapitaldekningsregler.

Nytt likviditetskrav fastsatt

Publisert: 16. oktober 2014  

Detaljene i det europeiske likviditetskravet, Liquidity Coverage Requirement (LCR) ble 10.10.2014 offentliggjort av EU-kommisjonen gjennom en kommisjonsforordning. Regelverket bygger på Baselkomiteens anbefalinger i Basel III og vil tre i kraft i EU fra 1. oktober 2015.


Økt nordisk harmonisering av kapitalkrav

Publisert: 08. mai 2014  

Den svenske Finansinspektionen har i dag offentliggjort at svenske banker som yter boliglån i Norge, skal holde ekstra kapital, som følge av norske myndigheters innstramming av boliglånsvekter. Dette er viktig skritt i retning av nordisk harmonisering av kapitalkravene.


Finanstilsynet:

Åtte systemviktige banker

Publisert: 05. november 2013  

Et forslag til høringsnotat og forskrift om systemviktige finansinstitusjoner ble oversendt fra Finanstilsynet til Finansdepartementet 4. november 2013. Blir de foreslåtte kriteriene lagt til grunn, blir åtte bankkonsern ansett som systemviktige.


Kapitalkravsregelverket i EUs Official Journal

Publisert: 27. juni 2013  I dag ble EUs nye kapitalkravsregler, tidligere benevnt som ”CRD IV”, publisert i EUs Official Journal. Det nye regelverket vil tre i kraft i EU fra 1.1.2014. De nye kapitalkravsreglene omfatter en forordning (”CRR” – Capital Requirement Regulation) og et nytt direktiv (”CRD”- Capital Requirement Directive). Det nye regelverket regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Flere av kravene har en anbefalt innfasingsperiode, og det henvises til overgangsordningene i forordningen og direktivet.


Ikraftsettelse av nye kapitalkrav

Publisert: 18. juni 2013  

Lovendringene om nye kapitalkrav, som foreslått av Finansdepartementet i proposisjon 96 L 2012-2013, ble vedtatt av Stortinget 10.juni. De nye lovkravene trer i kraft fra 1. juli 2013.

Utdrag fra Proposisjon 96 L (2012-2013) til Stortinget (Forslag til lovvedtak):

Om nye norske kapitalkrav

Publisert: 02. april 2013  

Tilrådingen fra Finansdepartementet 22. mars 2013 ble godkjent i Statsråd (Regjeringen) samme dag som den ble foreslått. I proposisjonen foreslås lovendringer som gjennomfører de forventede EU-reglene i det såkalte CRR/CRD IV-regelverket (Lovforslaget stiller strengere krav til kapital og likviditet), og hjemler til å fastsette forskrifter som gjennomfører de nærmere krav som ventes å følge av de nye EU-reglene.

Finanstilsynet har publisert forslag til risikovekter for boliglån

Publisert: 05. mars 2013  

Finansdepartementet ba i brev av 14.desember 2012 Finanstilsynet om å utarbeide et utkast til høringsnotat og forskriftsendringer for å øke bankenes risikovekter for boliglån.
Finanstilsynet har 4.mars 2013 utarbeidet utkast til høringsnotat, men har ikke konkludert på hvilken av modellene som bør gjennomføres. Tilsynet mener at fastsettelsen av tiltak må vurderes når CRD IV er vedtatt, og konsekvensene av dette for nasjonale myndigheters handlingsrom og muligheten for resiprositetskrav, er vurdert. Finansdepartementet har 4.mars meddelt at de tar sikte på å utarbeide utkast til regler som vil bli sendt på høring i løpet av mars 2013.


Lettelser i likviditetskravene i Basel III

Publisert: 08. januar 2013  

Baselkomiteen presenterte 6. januar 2013 en rekke endringer i sin anbefaling fra 2010 til et kortsiktig likviditetskrav, den såkalte ”Liquidity Coverage Ratio” (LCR). De viktigste endringene er at flere typer finansielle instrumenter godkjennes som likviditet (High Quality Liquid Assets) og at innskudd og tilsagn om likviditets- og kredittlinjer vil kunne betraktes som noe mindre likviditetskrevende under markedsuro.


Endringer i kapitalkravsforskriften

Publisert: 14. desember 2012  

Etter gjeldende kapitalkravsforskrift § 49-2 (5) utløper overgangsregelen om krav til beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) på minst 10 prosent for boliglån den 31. desember 2012. Finansdepartementet besluttet 13. desember 2012 at LGD gulvet videreføres også etter 2012. 

Endring i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

Publisert: 14. desember 2012  

Finansdepartementet har fastsatt en endring i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett etc. (OMF-forskriften). Etter endringen blir lån med pant i fritidseiendom definert som eiendomshypoteklån. Belåningsgraden skal etter dette ikke være høyere enn 60 prosent for fritidseiendommer. 

Svenske myndigheter ønsker å innføre et nedre gulv på 15 prosent risikovekt på boliglån

Publisert: 28. november 2012  

Den svenske Finansinspektionen (FI) har 26.11.2012 sendt på høring et forslag om å innføre et gulv på risikovekter for boliglån. FI har til hensikt å gjennomføre kravet i eksisterende minimumsdirektiv, ved å endre på gjeldende tilsynspraksis. Dette vil innebære økte kapitalkrav til boliglån tilsvarende en risikovekt på 15 prosent under Pilar 2.

EU-kommisjonen foreslår at ECB skal ha tilsynsansvar for banker i euroområdet

Publisert: 13. september 2012  

En av de fire hjørnestenene i EUs "Banking Union"-konsept omfatter et felles og integrert banktilsyn for medlemsland med valuta i euro. Kommisjonen foreslår å gi den europeiske sentralbanken (ECB) myndighet til å ha tilsyn med alle europeiske banker i euroområdet.


Høring fra Baselkomiteen

Kapitalkrav for nasjonalt systemviktige institusjoner

Publisert: 11. juli 2012  

Baselkomiteen publiserte den 28. juni 2012 et høringsdokument som inneholder forslag til prinsipper og vurderinger som skal ligge til grunn for overvåking og tilsyn med nasjonalt systemviktige banker og andre finansinstitusjoner, også benevnt som D-SIBs (domestic systemically important banks). Forslaget drøfter metoder for å vurdere slike institusjoner og foreslår at nasjonale myndigheter skal stille krav om høyere tapsbærende evne for nasjonalt systemviktige institusjoner enn det som følger av generelle regler. Baselkomiteen mener at nasjonale myndigheter har best forutsetninger for å vurdere hvilke institusjoner som er systemviktige i hvert land.

Nye EU-regler for likviditet forsinket

Publisert: 03. juli 2012  

Nye EU-regler for likviditet er forsinket, men de nordiske land er enige om å søke felles, midlertidige definisjoner.

Oppdatering om status for CRD IV

Publisert: 02. juli 2012  

Prosessen med å oppnå enighet i EU-rådet og EU-parlamentet og trilogforhandlinger med EU-kommisjonen har tatt lengre tid enn forventet. Det har vært et mål at CRD IV-regelverket skulle være ferdig i juni i år. Ny informasjon fra EU tyder på at vedtak tidligst kan skje september/oktober i år.