Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Samfunnsansvar

Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø.

Bærekraftig finansnæring

Bærekraft  
                    Bærekraftig finansnæring - artikkelsamling 
                    Prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet

Sosialt ansvar

Stiftelser og gaver

Finans Norges skolesider

Finans Norge og skolen

Forebyggende arbeid

Skadeforebygging | Forebygging av forsikringssvindel | Forebygging av bank- og finanssvindel


Penger forplikter

I brosjyren Penger forplikter er finansnæringens samfunnsansvar beskrevet, og det gis tips og anbefalinger om hvordan finansbedriftene kan arbeide systematisk med samfunnsansvar.

Samfunnsansvar

ISO 26000:2010 - Veiledning om samfunnsansvar - definerer samfunnsansvar slik:

Ansvar som en organisasjon har for innvirkningen av dens beslutninger og aktiviteter på samfunn og miljø, og som utøves ved å utvise åpen og etisk adferd som

  • bidrar til bærekraftig utvikling, herunder helse og velferd i samfunnet
  • tar hensyn til forventningene fra interessenter
  • er i samsvar med gjeldende lov og forenlig med internasjonale atferdsnormer
  • er integrert i hele organisasjonen og praktiseres i organisasjonens ulike forhold.

En del av løsningen

På lik linje med andre næringer, har finansnæringen et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For finansnæringen handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer, forsikring og lån.

Slik kan også Finans Norges medlemmer bidra til en bærekraftig utvikling og være en del av løsningen. Samfunnsansvar er noe annet enn veldedighet, og arbeidet med samfunnsansvar må ta utgangspunkt i bedriftens kjernevirksomhet.

Mer enn penger gir eksempler på hvordan finansbedriftene arbeider med samfunnsansvar i egen bedrift.