Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Barneforsikring

Barneforsikring finnes i to hovedformer:

1. En enkel og rimelig barneulykkesforsikring som dekker behandlingsutgifter og som gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Det er ingen krav om helseopplysninger.

2. En mer omfattende og noe dyrere barneforsikring som dekker både ulykke og sykdom. Det er vanligvis krav om helseopplysninger. Adgangen til kjøp av slik forsikring avhenger dermed av barnets helsetilstand og utvikling forut for inngåelsen av en forsikringsavtale.

Bedre økonomi i en vanskelig situasjon
 
For de få som rammes av ulykker eller alvorlig sykdom vil en barneforsikring gi et betydelig større økonomisk handlingsrom.
 
Hvis unge blir arbeidsuføre før de har begynt å arbeide, vil ikke folketrygden gi særlige ytelser utover det som tilsvarer minstepensjon. En barneforsikring kan være til stor hjelp både for barnet og foreldrene i en vanskelig situasjon.
 
Variert tilbud
 
Forsikringstilbudet varierer fra selskap til selskap. Hva er best for deg? Tenk gjennom hva du har behov for når du skal forsikre barna dine.

  • Barn som er født uføre eller unge som er blitt minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år har krav på uførepensjon med tilleggsytelser dersom de har en alvorlig og klart dokumentert sykdom.
  • Ord og uttrykk i forsikring er noen ganger vanskelige. I denne miniordlisten finner du en forklaring på de vanligste ordene i barneforsikring.
  •