Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Hus og hjem

Hus og hjem

Hus- og hjemforsikringer er «pakkeløsninger», slik at forsikringstakerne med en og samme forsikring kan dekke seg mot de vanligst forekommende skader.

  • Hjemforsikring, eller innboforsikring, passer for dem som bor i leid leilighet eller selveierleilighet
  • Villaforsikring passer for dem som bor i eget hus.

For fritidshus finnes en tilsvarende forsikringsform.


Hjemforsikring

Denne forsikringen er beregnet på dem som bor til leie f.eks. i et borettslag eller i leilighet i sameie, og omfatter innbo og løsøre i leiligheten. Med innbo mener vi de tingene som vi har hjemme og som vi «bor med», for eksempel møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater. Løsøre er det som ellers hører til i hjemmet uten at vi direkte kan kalle det innbo, for eksempel sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.


Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (i kollektiv hjemforsikring for den organiserte) og ektefelle/samboer. Barn og andre «medlemmer av den faste husstand» er også med så sant de ikke har egen forsikring. Samboende bør undersøke i sitt selskap om det stilles spesielle krav om melding til folkeregisteret.

Hvis det bor flere familier sammen i èn leilighet (for eksempel i et kollektiv), må hver familie ha egen hjemforsikring.


Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet), under flytting eller på nytt oppholdssted innen Norden. For ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen hvor som helst innen de nordiske land.

Dette får betydning for eksempel hvis ett av medlemmene i en familie er skoleelev og skal bo på hybel i et av de nordiske landene. Den delen av innbo og løsøre som eleven tar med seg på hybelen, er dekket under familiens hjemforsikring for de samme typer skader som hjemme. Dette gjelder for midlertidige opphold utenfor hjemmet. Flytter eleven hjemmefra for godt - for eksempel gifter seg - må et eget forsikringsforhold opprettes.


Hvilke skader dekker forsikringen?

Brann

En hjemforsikring dekker det økonomiske tapet ved en brann. Forsikringsspråket definerer brann som «ild som er kommet løs». I prinsippet er dette ild som en uforskyldt eller uforvarende mister kontrollen over, og som derved skader ting/verdier. Naturskader og kortslutningsskader dekkes også av brannforsikringen. Utsettes disse med vilje for varme, eller er det rene sviskader, er de ikke dekket av forsikringen.

Vannledningsskade

Det er viktig å merke seg det er vannledningsskade og ikke vannskade som dekkes. Med vannledningsskade mener vi skade ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Det er altså et krav at vannet eller væsken kommer fra

  • Bygningenss rørledningsnett - for eksempel på grunn av rørbrudd eller svikt i en pakning, eller
  • Tilknyttet utstyr - for eksempel vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin.

En vannskade er noe annet. Da kommer ikke vannet fra en vannledning, men direkte - for eksempel fra ei vaskebøtte, regn eller kanskje fra snøsmelting. Og de skader dette kan føre til, blir ikke dekket. Skader fra vannsøl eller fra lekkasjer som skyldes byggeslurv (f.eks. dårlig flislegging i baderom) dekkes heller ikke.

Innbrudd og tyveri

Forsikringen omfatter tap og skade om uvedkommende har skaffet seg adgang til leilighet eller hus ved innbruddstyveri, det vil si «å forsere en hindring», for eksempel bryte opp døra, knuse et vindu eller dirke opp låsen med falske eller stjålne nøkler. Om forsikringen er i orden og forsikringssummen tilstrekkelig, vil alt bli erstattet etter et slikt tyveri. Dette gjelder også eventuelt hærverk. Noen sikkerhetsforskrifter må følges.


Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak, at sikrede skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, eller om bestemte fremgangsmåter ved bruk av den forsikrede gjenstanden. Eksempel på sikkerhetsforskrift er krav om at dører i bygning skal være låst. Overtredelse av sikkerhetsforskriftene kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller.

Har tyven gått gjennom ei ulåst dør eller åpent vindu (simpelt tyveri), vil forsikringsselskapet normalt ikke gi full erstatning. Et tilleggskrav er at tyveriet må være skjedd fra en bebodd bolig. I forsikringsvilkårene kan dette være definert slik:

  • Selskapet erstatter ikke skade ved tyveri fra balkong, terrasse, kjeller, loft, fellesrom, garasje, uthus, hage, hotell, pensjonat, internat, campinghytte og -vogn eller liknende steder og heller ikke fra bygning på bygge- og anleggsplass.

Penger, bankbøker og verdipapirer blir erstattet med en mindre sum ved innbrudd. Ved tyveri uten innbrudd gir de fleste selskaper ingen erstatning for slike ting.

Tyveri av barnevogn og låst sykkel blir også erstattet selv om tingene har stått ute. I noen forsikringer er denne dekningen fjernet.

Andre dekningsområder

Ansvar
Dekker etter nærmere bestemte regler rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i egenskap av privatperson og eier av boligen.

Rettshjelp
Dekker etter nærmere bestemte regler nødvendige rettsutgifter når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson og eier av boligen.

Tap og skader etter ran eller overfall erstattes også. Veskenapping blir erstattet med begrenset beløp.

Villaforsikring

Denne forsikringen er tilpasset behovet til dem som bor i eget hus. Forsikringen dekker skader både på innbo og løsøre og på selve bygningene med hageanlegg m.m.

Innbo og løsøre dekkes på samme vilkår som under en hjemforsikring. Ansvars- og rettshjelpforsikring er også med. I tillegg svarer også selskapet for skade på selve bygningen og - innen visse beløpsgrenser - på hageanlegg, gjerder og svømmebasseng. Også her dekkes brann-, vannlednings-, innbrudds- og naturskader. Bruddskader på sanitærporselen og glassruter er også dekket.

Bygningskasko dekker «plutselig og uforutsett skade av annen art på bygning». Her er det rom for dekning av en rekke skader. Det er derfor gjort en del konkrete unntak i vilkårene, bl.a. for skader som skyldes sopp, råte, insektangrep, setninger i bygningen, material- og konstruksjonsfeil og vann som trenger gjennom utettheter i bygningen.


Sopp og råte

Mot skader pga. sopp, råte, insektangrep o.l. kan det tegnes forsikring i et spesialselskap eller som tillegg til vanlig villaforsikring.


Forsikringssum

Villaforsikringens bygningsforsikring bygger vanligvis på prinsippet om fullverdiforsikring. Ved fullverdiforsikring overtar selskapet ansvaret for at en bygning til enhver tid er forsikret for sin forsikringsverdi. I andre forsikringsarter, f.eks. innboforsikring er det forsikringstakerens ansvar å fastsette forsikringssummen.

Forsikringssummen for innbo og løsøre må, også når det gjelder villaforsikringen, fastsettes av forsikringstakeren.

Det er ikke noe i veien for å ha en kollektiv hjemforsikring på innbo og løsøre og la villaforsikring bare omfatte bygningen.