Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Finans Norges kommentarer til rentebeslutningene

Rentekutt fra Norges Bank

Publisert: 11. desember 2014  

Norges Bank besluttet å senke styringsrenten fra 1,50 prosent til 1,25 prosent på rentemøtet 11. desember. Rentekuttet kommer som følge av at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Norges Bank legger i tillegg til grunn 50 prosent sannsynlighet for et ytterligere rentekutt neste år.

Fortsatt uendret styringsrente

Publisert: 23. oktober 2014  

Hovedstyret i Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på rentemøte torsdag 23. oktober. Inflasjonen og veksten i norsk økonomi har utviklet seg om lag som Norges Bank anslo i september, men utviklingen ute og fallet i oljeprisen har ført til økt usikkerhet om utsiktene fremover.


Ingen renteøkning før andre halvår 2016

Publisert: 18. september 2014  

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det at styringsrenten vil øke i andre halvår 2016.

Renteoppgangen skyves ut i tid

Publisert: 19. juni 2014  

Norges Bank besluttet på dagens rentemøte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Samtidig ble første renteøkning skjøvet ut i tid som følge av nedjusterte renteforventninger internasjonalt og lavere vekstutsikter for norsk økonomi. Det åpnes også for rentekutt dersom utsiktene for norsk økonomi svekkes ytterligere.


Ingen endring i styringsrenten

Publisert: 08. mai 2014  

Norges Bank besluttet på dagens rentemøte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på bakgrunn av at utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet. Styringsrenten anslås fortsatt å forbli på dagens nivå frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.


Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen

Publisert: 27. mars 2014  

På dagens rentemøte ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet, og det er kun små endringer i rentebanen. Norges Bank anslår at styringsrenten vil forbli uendret frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.

Norges Bank utsetter renteoppgangen til 2015

Publisert: 05. desember 2013  

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det nå at første renteoppgang vil komme først i midten av 2015. Renteoppgangen er dermed skjøvet ett år ut i tid.


Uendret rente fra Norges Bank

Publisert: 24. oktober 2013  

På pressekonferansen etter torsdagens rentebeslutning ble det klart at Norges Bank ikke hadde vurdert andre alternativer enn fortsatt å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Ifølge sentralbanksjefen har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som forventet siden forrige rentemøte og Pengepolitisk rapport i september. Det ble heller ikke gitt signaler om endringer i banen for den fremtidige styringsrenten. Første heving indikeres dermed å komme til sommeren 2014.


Rentekommentar 19. september 2013

Uendret rente – oppjustert rentebane

Publisert: 19. september 2013  

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens pressekonferanse. Rentebanen ble samtidig oppjustert noe i dagens nye Pengepolitiske rapport (PPR 3/13). Bakgrunnen for oppjusteringen av rentebanen er at inflasjonen nå er markert høyere, og valutakursen markert svakere, enn anslagene fra juni. På den annen side har norsk økonomi utviklet seg noe svakere enn sentralbanken så for seg i juni


Styringsrenten uendret - ytterligere nedjustert renteprognose

Publisert: 20. juni 2013  

Hovedstyret i Norges Bank vedtok torsdag 20. juni å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Prognosen for styringsrenten fremover ble imidlertid justert noe ned. Nedjusteringen begrunnes med lavere vekstutsikter både her hjemme og hos våre handelspartnere. I renteprognosen ligger det nå 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på septembermøtet. Renteoppgangen skyves samtidig ytterligere ut i tid.


Ikke grunnlag for renteendring

Publisert: 08. mai 2013  

På onsdagens møte vedtok hovedstyret Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. I følge visesentralbanksjefen ble det ikke diskutert andre alternativer. I sum har utviklingen i norsk økonomi vært om lag slik Norges Bank så for seg i Pengepolitisk rapport fra mars i år og det var derfor ikke grunnlag for å endre anslaget for rentebanen.


Styringsrenten holdes uendret

Publisert: 14. mars 2013  

Hovedstyret i Norges Bank vedtok torsdag 14. mars å holde styringsrenten uendret. Beslutningen innebærer at styringsrenten har vært 1,5 prosent siden møtet i mars 2012. Rentebanen, Norges Banks anslag på den fremtidige styringsrenten, ble justert markert ned. Det ble begrunnet med nedjusterte vekstanslag blant våre handelspartnere, noe avtagende vekst her hjemme, lavere prisvekst enn antatt og økte utlånsmarginer i bankene.

Fortsatt uendret styringsrente

Publisert: 19. desember 2012  

Norges Bank valgte å holde renten uendret på 1,5 prosent ved årets siste rentemøte i dag. En fortsatt lav rente begrunnes med vedvarende lav inflasjon her hjemme, svake vekstutsikter blant våre handelspartnere og fortsatt lave renter ute.


Uendret styringsrente

Publisert: 31. oktober 2012  

Etter dagens rentemøte i Norges Bank er det klart at styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.  Beslutningen var som forventet. En fortsatt lav rente begrunnes med vedvarende lav inflasjon her hjemme, og fortsatt lave renter ute.  


Uendret rente

Publisert: 29. august 2012  

Etter dagens rentemøte i Norges Bank er det klart at styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad påpekte at utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som forventet siden anslagene fra Pengepolitisk rapport ble lagt frem i juni.