Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, ”spot”. Finans Norge fastsetter Nibor-regelverket og kalkuleringsagent er Oslo Børs. 

Reglene

Nibor beregnes og publiseres for følgende løpetider: 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Regelverket beskriver hva rentene skal gi uttrykk for, hvilke krav rapportørene av grunnlagsdata (panelbankene) må oppfylle og hvordan rentene skal beregnes og publiseres.

Nibor beregnes som et simpelt gjennomsnitt av de renter panelbankene for Nibor har publisert for hver løpetid, etter utelatelse av lave og høye renter etter bestemmelser fastsatt i regelverket. Rentene som panelbankene publiserer skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrenter, men ikke som bindende tilbud.

Nibor publiseres som nominell årsrente over 360 dager, etter standard i valutamarkedet. Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen med 360 og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

Det er nedsatt en styringsgruppe for Nibor som fortløpende skal evaluere regelverket og gi anbefalinger om godkjenning av panelbanker. Panelbankene godkjennes av Finans Norges. Panelbankene har rett, men ikke plikt, til å være representert i styringsgruppen.

Et kontrollutvalg skal føre tilsyn med at regelverket overholdes. I kontrollutvalget skal representanter fra panelbankene ikke utgjøre et flertall.

Nibor-regelverket trådte første gang i kraft 1. august 2011. Regelverket ble senest endret 30. oktober 2013, med ikrafttredelse 9. desember 2013. Fra 01.01.2014 ble antall løpetider redusert til fem.

Panelbanker for Nibor

  • DNB Bank ASA
  • Danske Bank
  • Handelsbanken
  • Nordea Bank Norge ASA
  • SEB AB
  • Swedbank