Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Soria Moria II:

– Vil forsvare innskuddsgarantien

I den politiske plattformen som er forhandlet fram av Ap, SV og Sp (Soria Moria II) blir det blant annet slått fast at man vil forsvare den norske innskuddsgarantien. Et EU-direktiv, som ikke er endelig vedtatt, vil sette en maksimal grense for innskuddsgarantien på 100.000 euro

Regjeringen har hele tiden arbeidet for at Norge skal få beholde dekningen på 2 millioner kroner for bankinnskudd. FNH støtter regjeringen i dette arbeidet og har også tatt opp saken med den europeiske bankforeningen.

Ikke avgjort før i 2010

Statssekretær Ole Morgen Geving i Finansdepartementet sier til Bergens Tidende at kravet om totalharmonisering fra EU ser ut til å ligge fast.

Samtidig understreker han at EU har åpnet for en bred gjennomgang av hele direktivet, og at EU trolig kommer til å jobbe ut 2010 før det kommer en konklusjon.

– Det gir handlingsrom for å fremme Norges syn, men om mulighetene for å nå frem er blitt bedre eller dårligere er ikke godt å vite, sier Geving.
Han sier at et maksimalbeløp på 100.000 euro vil være «særdeles uheldig» for bankkundene og at det «kan svekke tilliten til norsk bankvesen».

Reguleringer og sterkt tilsyn

I kapitlet om finansmarkeder og -institusjoner skriver de tre partiene bl.a. at det er nødvendig med politisk styring og et sterkt kredittilsyn. 

Her er hele omtalen:

”Finansmarkedene og finansinstitusjonene utgjør en viktig infrastruktur for økonomien, og er viktig for at sparing effektivt kan bli kanalisert til investeringer. Den internasjonale finanskrisen har bekreftet at markedet ikke kan styre seg selv. Det er nødvendig med politisk styring gjennom reguleringer som kan forebygge kriser, og som kan sikre tillit, demokratisk innsyn og forbrukerinteresser.

Regjeringen legger vekt på å ha helhetlige reguleringer av finansmarkedet og å sikre et sterkt kredittilsyn med myndighet og kapasitet til å overvåke hele finanssektoren. Gjennom kapitalkrav og ulike sikringsordninger vil vi sikre innskyterne og bidra til stabilitet for norske banker. Gjennom regulering av kundenes rettigheter, krav til informasjon og til ulike finansprodukter skal det legges til rette for rettferdig konkurranse som ivaretar hensynet til lånekundene og de som vil plassere sparepenger. Gjennom statlig deleierskap i DNB Nor vil vi sikre nasjonal forankring av vår største bank.

Finanskriseutvalget

Regjeringen har oppnevnt et eget utvalg som skal analysere årsakene bak finanskrisen og peke på styrker og svakheter ved Norges møte med finanskrisen. Finanskriseutvalgets innstilling vil danne grunnlag for videre arbeid på dette området. Regjeringen må løpende vurdere behovet for å forsterke våre reguleringer og tilsynsmyndighet overfor finansinstitusjonene og finansmarkedene. Regjeringen vil forsvare innskuddsgarantien for bankinnskudd i norske banker.”

Sterkere forbrukervern

I kapitlet om forbrukerpolitikk er det også to punkter som berører finansnæringen.

  • videreutvikle finansportalen som den sentrale forbrukerveiledningen innenfor finansielle tjenester og produkter.
  • foreta en helhetlig gjennomgang av forbrukervernet innen finansområdet og særlig styrke tilsyn og kontroll med produktutvikling og markedsføring av finansielle produkter overfor forbrukerne.