Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Styringsrenten settes ned til 1,50

Norges Banks besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent på dagens rentemøte. Beslutningen begrunnes med vedvarende lavkonjunktur ute og sterk krone. På forhånd ventet de fleste økonomer at Norges Bank ville holde renten uendret. Den nye renteprognosen fra Norges Bank tilsier at renten blir holdt uendret på 1,5 prosent frem til midten av 2013.

Norges Bank skriver at selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter i de fleste industriland. Samtidig er kronen sterk og inflasjonen er ventet å holde seg langt under inflasjonsmålet.

Hovedstyret har i sin beslutning lagt vekt på at svake vekstutsikter ute og den sterke kronen vil bidra til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme, selv om aktiviteten i deler av norsk næringsliv er høy.

I forbindelse med rentemøtet la Norges Bank frem sin nye pengepolitiske rapport. Her anslår banken at styringsrenten vil bli holdt uendret på 1,5 prosent til midten av 2013. Renteprognosen er dermed nedjustert med 0,75 - 1,40 prosentpoeng siden forrige pengepolitiske rapport i oktober, og er relativt lik lavrentescenarioet i oktoberrapporten.

Uroen i finansmarkedene har avtatt

Situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe siden årsskiftet. Dette skyldes blant annet at store langsiktige utlån fra ECB (Den europeiske sentralbanken) til bankene i euroområdet har bidratt til å øke likviditeten og redusere risikopremiene i det europeiske banksystemet og i markedet for statsgjeld.

Risikoen for en bankkrise knyttet til mislighold av statsgjeld er redusert. Blant annet har Hellas kommet til enighet med sine private kreditorer om en betydelig gjeldssanering og statslederne i eurolandene har godkjent en ny lånepakke til Hellas.

Uroen i internasjonale finansmarkeder bidro til en markert økning i forskjellen mellom styringsrenten og renten i det norske pengemarkedet. Rentepåslaget har falt noe tilbake den siste tiden, men er likevel høyere enn Norges Bank så for seg i fjor høst. Risikopremiene på bankobligasjoner holder seg også på høye nivåer, men Norges Bank peker på at de langsiktige lånekostnadene for norske banker har gått noe ned og at tilgangen på finansiering er blitt noe lettere de siste månedene.

Vedvarende lavkonjunktur ute

Det ventes det nå en klart svakere utvikling i verdensøkonomien, særlig i euroområdet hvor det er stor risiko for en ny resesjon.  Gjeldskrisen har bidratt til en klar avdemping i veksten internasjonalt og husholdningenes og bedriftenes tillit til den økonomiske utviklingen er svekket, og bankene i euroområdet har strammet inn i sin kredittpraksis.

Norges Bank venter at nedbelåning i offentlig sektor, banker og husholdninger vil prege utviklingen i industrilandene i flere år. I USA har imidlertid utviklingen overrasket på oppsiden, mens veksttakten i fremvoksende økonomier har avtatt, blant annet som følge av svakere eksportetterspørsel og uroen i Europa.

Svakere vekstutsikter bidrar til lavere renter og renteforventninger ute. Blant annet har ECB senket styringsrenten med til sammen 0,50 prosentpoeng til 1 prosent siden i oktober. Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, har på sin side indikert at rentene vil holdes nær 0 prosent langt ut i 2014.

Solid vekst i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi holder seg godt oppe. Blant annet melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk om god vekst. Det er imidlertid stor forskjell mellom forskjellige næringer. I oljenæringen og i bygg- og anleggsnæringen er veksten sterk, mens deler av eksportindustrien rammes av utviklingen i Europa og en sterk krone.

I arbeidsmarkedet har utviklingen vært solid den siste tiden, med sterk vekst i sysselsettingen og lav arbeidsledighet. Uroen ute har imidlertid bidratt til at husholdninger og bedrifter er mer forsiktige når de tar beslutninger om forbruk og investeringer. Ifølge Norges Bank vil den lave styringsrenten stimulere etterspørselen etter varer og tjenester, men ikke mer enn at produksjonen anslås å vokse om lag i takt med det som er nødvendig for å holde kapasitetsutnyttingen oppe.

Sterk krone og lav inflasjon

Kronen har styrket seg de siste ukene og kronekursen er nå nær på rekordhøye nivåer mot våre handelspartnere (I-44). Mot euro er kronen på det sterkeste nivået siden januar 2003.

Konsumprisveksten avtok markert gjennom 2010 og har holdt seg på et meget lavt nivå i 2011 og hittil i år. Den underliggende prisveksten, målt ved KPIXE (korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser) var på kun 1,2 prosent i februar. Dette er langt under Norges Banks mål på 2,5 prosent.